คำศัพท์น่ารู้
อักษร A

Accrued Interest (AI)
ดอกเบี้ยค้างรับคือ ดอกเบี้ยสะสมที่เกิดจากการลงทุน ในตราสารหนี้ นับจากวันจ่ายดอกเบี้ยงวดล่าสุดจนถึงวันส่งมอบตราสาร 

Amortizing Debenture
หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น คือ หุ้นกู้ที่ทยอยชำระคืนเงินต้นบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยชำระตามจำนวนเงินและงวดที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

Arbitrage
กลยุทธ์ในการทำกำไรจากผลต่างของราคาใน 2 ตลาดของสินค้าชนิดเดียวกัน ซึ่งการที่จะทำเช่นนี้ได้ก็ต่อเมื่อสินค้านั้นมีการซื้อขายมากกว่าหนึ่งตลาด เช่น การขายสินค้าในตลาดปกติที่มีการส่งมอบกันทันทีไปพร้อมๆกับการซื้อสินค้าในตลาดล่วงหน้า เป็นต้น 

Automated System For The Stock Exchange Of Thailand (ASSET)
ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยคอมพิวเตอร์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Automatic Order Matching (AOM)
เป็นวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหนึ่งในระบบ ASSET โดยที่ระบบจะประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ดีที่สุดไว้ในลำดับแรก ส่วนคำสั่งซื้อและคำสั่งขายที่ดีในอันดับต่อมา จะถูกเรียงลำดับไว้ตามๆกันไป จากนั้นระบบจะทำการจับคู่คำสั่งซื้อ และคำสั่งขายที่มีลักษณะตรงกันทั้งด้านปริมาณที่จะซื้อจะขาย และราคาที่จะซื้อจะขายให้โดยอัตโนมัติ   


อักษร B

Backdoor Listing
การจดทะเบียนโดยอ้อม หมายถึงการที่บริษัทจดทะเบียนได้มาซึ่งสินทรัพย์หรือหุ้นของบริษัทอื่นที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน และเมื่อคำนวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ แล้วปรากฎว่าสินทรัพย์ของบริษัทอื่นที่ได้มานั้นมีขนาดใหญ่กว่า สินทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนและมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอำนาจการควบคุมบริษัทจดทะเบียนจากกลุ่มของผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นนั้นแทน ดังนั้น จึงเท่ากับว่าบริษัทอื่นนั้นสามารถเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์คุณสมบัติบริษัทจดทะเบียน

Basis Point (bp)
หน่วยย่อยของอัตราผลตอบแทน โดย 1 bp มีค่าเท่ากับ 0.01 %

Bear Market
ตลาดหมี หมายถึงภาวะที่ตลาดที่เฉื่อยเนือย ดัชนีราคาหลักทรัพย์มีทิศทางขาลงและหยุดนิ่ง ซึ่งราคาตราสารหนี้โดยทั่วไปมีระดับลดต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ปริมาณการซื้อขายน้อย

Bid
ราคาเสนอซื้อ

Bid-Offered Spread
ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อ (Bid Price) และราคาเสนอขาย (Offered Price)

Big Lot
การซื้อขายรายใหญ่ คือการซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง (อาจเป็นหุ้นหรือตราสารหนี้ก็ได้) จำนวนเดียวกันโดยไม่แบ่งย่อย และมีปริมาณหรือมูลค่าการซื้อขายเท่ากับหรือสูงกว่าปริมาณหรือมูลค่าที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า การซื้อขายคราวละตั้งแต่ 1 ล้านหุ้นหรือมูลค่า 3 ล้านบาทขึ้นไป ถือเป็นการซื้อขายรายใหญ่

Bill of Exchange (B/E)
ตั๋วเงิน ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หมายถึงหนังสือตราสารซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้สั่งจ่ายสั่งให้บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้จ่ายให้ใช้เงินจำนวนหนึ่งแก่บุคคลหนึ่งหรือให้ใช้ตามคำสั่งของบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับเงิน

Bond 
พันธบัตรหรือหุ้นกู้ คือ ตราสารแห่งหนี้ระยะยาวซึ่งผู้ออกมีข้อผูกพันตามกฎหมายที่จะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นแก่ผู้ซื้อตามเวลาที่กำหนด ในต่างประเทศจะใช้คำว่า Bond สำหรับตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Secured Bond) และจะใช้คำว่า Debenture สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Bond) สำหรับในประเทศไทยนิยมใช้ Bond หรือพันธบัตรในการเรียกตราสารหนี้ภาครัฐ และใช้ Debenture หรือหุ้นกู้ในการเรียกตราสารหนี้ภาคเอกชน 

Bond Index 
ดัชนีตราสารหนี้เป็นเครื่องวัดมูลค่าตลาดตราสารหนี้ โดยเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดตราสารหนี้ ณ วันฐาน ดัชนีตราสารหนี้มีได้หลายดัชนี ซึ่งมีความแตกต่างกันได้ตามการกำหนดขอบเขตการครอบคลุมของดัชนี เช่น ดัชนีตลาดโดยรวม ดัชนีตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน เป็นต้น

Board Lot
หน่วยการซื้อขาย หมายถึง จำนวนหน่วยขั้นต่ำของหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้มีการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main Board) ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมักกำหนด 1 หน่วยการซื้อขายหุ้นส่วนใหญ่เท่ากับ 100 หุ้น

Book Value
มูลค่าตามบัญชี (มูลค่าตามบัญชี = สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม / จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทออกเรียกชำระเงินค่าหุ้นแล้ว) หรือในอีกความหมายหนึ่งก็คือ ถ้าหากบริษัทเลิกกิจการและสามารถนำสินทรัพย์รวมถึงหนี้สินต่างๆ ไปแปรเป็นเงินสดได้ตามมูลค่าที่ระบุในงบดุลนั้นแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินคืนในจำนวนเท่ากันกับมูลค่าตามบัญชีต่อการถือหุ้น 1 หุ้น

Broker
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทั่วไปแล้ว Broker จะมีรายได้จากค่านายหน้า (Commission)

BOT Bond
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไ
ทย เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือเพื่อดำเนินนโยบายการเงิน  

Bull Market
ตลาดกระทิง หมายถึงภาวะที่ตลาดร้อนแรง ดัชนีราคาหลักทรัพย์อยู่ในระดับสูงหรือมีแนวโน้มขึ้นสูง ราคาตราสารหนี้โดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสูง

อักษร C  

Callable Bond
ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ออกในการเรียกคืน (
call) หรือไถ่ถอนหุ้นกู้นั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

Capital Gain
กำไรส่วนทุนจากการขายหลักทรัพย์ หมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากส่วนต่างระหว่างราคาที่ซื้อหลักทรัพย์มา และราคาที่ขายหลักทรัพย์ออกไป

Capital Market
ตลาดทุน เป็นแหล่งสำหรับการลงทุนและระดมทุนระยะปานกลางถึงยาว โดยแบ่งเป็นตลาดแรก (Primary Market) และตลาดรอง (Secondary Market) สินค้าสำคัญในตลาดทุนที่รู้จักกันเป็นการทั่วไป ได้แก่ หุ้นสามัญและตราสารหนี้ เป็นต้น

Cash Account
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

Ceiling & Floor
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายสูงสุดและต่ำสุดของหลักทรัพย์

Circuit Breaker
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำมาใช้เพื่อหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่ภาวะการซื้อขายโดยรวมเกิดตกต่ำลงอย่างผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลข่าวสารระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป

Clearing and Settlement การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

Closed-end Fund
กองทุนปิด กองทุนชนิดนี้จะเปิดขายครั้งเดียวเมื่อเริ่มโครงการ หลักจากนั้นแล้วผู้ลงทุนจะสามารถไถ่ถอนเงินลงทุนได้ก็ต่อเมื่อครบอายุของโครงการ เช่น 3ปี 5ปี เป็นต้น

Closing Price ราคาปิด

Commission ค่านายหน้า

Commercial Paper  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน   เป็นตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน   มักจะออกโดยบริษัทที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และขายตั๋วสัญญาใช้เงินนี้ให้กับผู้ลงทุนโดยตรง   โดยทั่วไปแล้วอัตราดอกเบี้ยของตราสารประเภทนี้ จะต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร

Conflict of Interest
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

Convertible Debenture
หุ้นกู้แปลงสภาพ คือหุ้นกู้ประเภทที่ระบุให้สิทธิผู้ถือที่จะแปลงสภาพหุ้นกู้นั้นไปเป็นหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นตามอัตราราคาแปลงสภาพ และเวลาที่กำหนดไว้ได้

Convexity 
เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของตราสารหนี้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างราคากับอัตราผลตอบแทนไม่ได้เป็นเส้นตรง โดยในกรณีที่เป็น Option-free bond และในกรณีที่มีลักษณะของ Positive Convexity ดังนั้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการลดลงของราคาที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นคุณสมบัติของ Convexity จะมีประโยชน์เมื่อ Yield เปลี่ยนแปลงไป ในจำนวนสูง แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ราคาจะเปลี่ยนไปน้อยมาก  

Corporate Bond
หุ้นกู้ภาคเอกชน หมายถึงตราสารหนี้ที่ภาคเอกชนเป็นผู้ออกเพื่อการระดมทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ

Coupon Payment Date 
วันจ่ายดอกเบี้ย คือวันที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดให้เป็นวันชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุไว้ให้แก่ผู้ถือ ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (Semiannually) 

Coupon Rate
อัตราดอกเบี้ยที่ผู้ออกจะจ่ายให้กับผู้ลงทุนในตราสารหนี้ตามงวดที่กำหนดไว้ โดยกำหนดเป็นอัตราร้อยละต่อปี ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวก็ได้

Common Stock
หุ้นสามัญ

Covenant
เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในสัญญาเงินกู้ที่ผู้กู้สัญญาว่าจะทำหรือไม่ทำ สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อประโยชน์ของผู้ให้กู้ โดยทั่วไปมักเกี่ยวกับการตกลงในระดับทุนหมุนเวียน อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหรือภาระดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 
 
Credit Balance
ระบบเครดิตบาลานซ์  หรือ Margin คือการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยต้องวางเงินหรือหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้กับบริษัทนายหน้าก่อนที่จะทำการซื้อขาย

Credit Rating
อันดับความน่าเชื่อถือ เป็นข้อมูลที่แสดงถึงการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง ถือว่ามีความปลอดภัยสูง

Credit Rating Agency
หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

อักษร D   

Debenture
หุ้นกู้ ภายใต้พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หมายถึง ตราสารแห่งหนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน สำหรับในตลาดสากล Debenture จะเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Unsecured Bond)

Dealer
ผู้ค้าหลักทรัพย์ หมายถึงสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตทำธุรกรรมด้านการค้าตราสารหนี้จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยทั่วไปแล้ว Dealer จะมีรายได้จากกำไรส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ และราคาขาย (Spread)

Default
ความไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือตราสารหนี้เมื่อถึงวันครบกำหนดชำระ หรือความไม่สามารถทำตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ (Covenant) 

Depository Receipt (DR)
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

Derivatives ตราสารอนุพันธ์

Derivative Warrant (DW) ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

Delisting การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

Disclosure การเปิดเผยข้อมูล

Dividend เงินปันผล

Dividend Yield อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล

Duration
เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้มี 2 ความหมายคือ
1) Macaulay Duration คือ ระยะเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
2) Modified Duration คือ ตัวเลขที่ชี้ให้เห็นถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารหนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน (Yield to Maturity)
  
อักษร E   

Earning Per Share (EPS)
กำไรสุทธิต่อหุ้น

Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA)
กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

Equity Exchange Traded Fund (ETF)
กองทุนรวม ETF คือกองทุนรวมประเภทกองทุนเปิดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสมือนหุ้น ผู้ลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อ คำสั่งขายผ่าน โบรกเกอร์ได้เหมือนการซื้อขายหุ้นทั่วไป และเป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนที่เน้นการสร้างผลตอบแทนให้เท่ากับดัชนีอ้างอิง อาทิเช่น ดัชนีราคาหุ้น ดัชนีราคาหุ้น SET50 ดัชนีราคาตราสารหนี้ เป็นต้น   


อักษร F  

Face Value (Par value)
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย คือ มูลค่าที่กำหนดไว้บนหน้าตั๋วของตราสารหนี้แต่ละหน่วย ส่วนใหญ่คือหน่วยละ 1,000 บาท

FIDF Bond 
พันธบัตรที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (Financial Institution Development Fund)

Financial Advisor
ที่ปรึกษาทางการเงิน

Financial Market 
ตลาดการเงิน คือ แหล่งสำหรับการลงทุนและระดมทุน ซึ่งแบ่งเป็นตลาดระยะสั้น เรียกว่าตลาดเงิน และตลาดระยะปานกลางถึงระยะยาว เรียกว่าตลาดทุน 

Fixed Income Fund
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ คือกองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ พันธบัตรที่ออกโดยภาครัฐ หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน และตราสารทางการเงินอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตราสารหนี้ที่ลงทุนและราคาตราสารหนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของตลาด

Forced Sell การบังคับขาย

Foreign Board
กระดานต่างประเทศ เป็นส่วนของระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ASSET) ที่ใช้รองรับการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ลงทุนชาวต่างประเทศด้วยกัน ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่นำมาขายผ่านกระดานต่างประเทศจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่มีชื่อชาวต่างประเทศเป็นเจ้าของ

Fundamental Analysis การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน

Futures (FUTURES CONTRACT)
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นการทำสัญญาซื้อขายสินค้าที่กำหนดส่งมอบสินค้ากันในอนาคตตามราคาที่ระบุไว้ ณ วันทำสัญญา
   
อักษร G  

Good Governance
การกำกับดูแลกิจการที่ดี   หมายถึงระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ

Government Bond
พันธบัตรภาครัฐ เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยกระทรวงการคลังเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป มาใช้จ่ายในกิจการของรัฐบาล ตราสารหนี้ชนิดนี้ถือว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น (Default free) เนื่องจากมีรัฐบาลเป็นลูกหนี้

Green Shoe Option 
คือการที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน ในจำนวนมากกว่าที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ต้องการออกเสนอขายอยู่จำนวนหนึ่ง
   
อักษร H   

Halt (H)
เครื่องหมายการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งรอบการซื้อขาย 

อักษร I 

Internet Trading
การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต

Interest Income
เงินได้จากดอกเบี้ย หมายถึงผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุน ในรูปของดอกเบี้ย  

Insider Trading
การซื้อขายหลักทรัพย์โดยบุคคลภายใน ที่มีผลโดยตรงต่อการขึ้นลงของราคา และข้อมูลดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน  

Issuer
ผู้ออกหลักทรัพย์   

อักษร M   

Main Board
กระดานหลัก เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายในระบบ ASSET ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Manipulation
การซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริงโดยเจตนา เพื่อให้ผู้อื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิดจากการกระทำดังกล่าว

Mark-to-Market การบันทึกมูลค่าทางบัญชีของตราสารทางการเงินตามมูลค่ายุติธรรม

Maturity Date วันครบกำหนดอายุของตราสารหนี้ ซึ่งผู้ออกจะต้องจ่ายคืนเงินต้น และดอกเบี้ยงวดสุดท้าย (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือตราสารหนี้

Market Capitalization มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด คำนวณจากจำนวนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด คูณด้วย ราคาตลาดของหลักทรัพย์แต่ละตัว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

Market Maker
ผู้สร้างสภาพคล่อง หมายถึงบริษัทสมาชิกของตลาดหุ้นแห่งใดแห่งหนึ่ง ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพื่อให้หุ้นดังกล่าว มีสภาพคล่องในการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น Market Marker ของหุ้นใด บริษัทสมาชิกจะต้องส่งทั้งคำเสนอซื้อและคำเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการขายหรือต้องการซื้อหุ้นดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้เสมอ 

Market Price ราคาตลาด 

อักษร N   

Net Asset Value (NAV)
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ หมายถึงทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนจึงถือเป็นมูลค่าที่แท้จริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวน

Net Settlement การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ (มูลค่าซื้อทั้งหมด -  มูลค่าขายทั้งหมด)

Non-Voting Depository Receipt (NVDR) ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
 

อักษร O   

Offer ราคาเสนอขาย

Open-End Fund กองทุนเปิด เป็นกองทุนรวมที่เปิดขายหน่วยลงทุนไปแล้ว ผู้ลงทุนจะสามารถซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ถือไว้ก่อนครบกำหนดก็ได้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในโครงการ เช่นทุกวันทำการ สัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง เป็นต้น

Opening Price ราคาเปิด

Options ออปชั่น หมายถึงตราสารสิทธิที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อ หรือขายสินค้าหรือหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและในราคาที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยที่ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (Call Options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (Put Options)

Over the Counter (OTC) การซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์   เป็นรูปแบบของการเจรจาเพื่อตกลงทำการซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้ปริมาณของตราสาร และราคาที่ตกลงจะซื้อจะขายกันนั้น ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเองระหว่างคู่ค้าทั้ง 2 ฝ่าย   ปัจจุบันการซื้อขายตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่ในประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นการซื้อขายแบบ OTC

 
อักษร P   

Par Value (Face Value) มูลค่าที่ตราไว้

P/BV Ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี 

P/E Ratio อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไรสุทธิ

Perpetual Bond ตราสารหนี้ที่ไม่มีวันหมดอายุ โดยจะไม่มีการไถ่ถอนคืนจนกว่าบริษัทจะเลิกกิจการ   และจะมีการจ่ายดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตามที่กำหนดไว้

Portfolio หลักทรัพย์ทั้งหมดในความครอบครองของผู้ลงทุนรายใดรายหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จำนวนตั้งแต่ 2 ชนิด หรือ 2 บริษัทขึ้นไป ทั้งนี้จุดประสงค์ของการสร้าง Portfolio ก็เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลายบริษัทหรือหลายประเภท

Preferred Stock หุ้นบุริมสิทธิ

Present Value มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินในอนาคต

Price
ราคาซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งแบ่งเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้
  - Clean Price ราคาที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ โดยแสดงเป็นอัตราร้อยละของมูลค่าที่ตราไว้
  - Dirty Price ราคาที่รวมดอกเบี้ยค้างรับหรือราคาส่งมอบคือจำนวนเงินที่ผู้ซื้อตราสารหนี้ชำระให้แก่ผู้ขายในวันที่กำหนดให้เป็นวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ [Dirty Price = Clean Price + Accrued
Interest]
  - Gross Price มีความหมายเช่นเดียวกับ Dirty Price
  - Bid Price ราคาเสนอซื้อ
  - Offered Price ราคาเสนอขาย

Price Spread ช่วงราคา

Primary Market
ตลาดแรกตราสารหนี้ เป็นแหล่งกลางที่ผู้ต้องการระดมเงินทุนจะนำตราสารทางการเงินออกใหม่ประเภทต่างๆ เสนอขายให้กับนักลงทุนทั้งที่เป็นสถาบันและที่เป็นประชาชนทั่วไป 

Private Placement (PP)
การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หมายถึง การเสนอขายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1) การเสนอขายแก่ผู้ลงทุนที่มีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ในรอบระยะเวลา 12 เดือน หรือ
2) การเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน 17 ประเภท ตามที่กฎหมายกำหนด
Prospectus หนังสือชี้ชวน เอกสารที่ผู้ออกตราสาร (Issuer) จัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายตราสารทางการเงินและเพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้สนใจทั่วไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

Public Offering (PO)
การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะนี้มีข้อกำหนดที่สำคัญ คือหลักทรัพย์นั้นต้องมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Put-Through (PT)
วิธีซื้อขายแบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ 

Puttable Bond
ตราสารหนี้ที่ให้สิทธิผู้ถือในการขอไถ่ถอน (
put) หุ้นกู้นั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

อักษร R  

Redemption 
การไถ่ถอนตราสารหนี้ ในกรณีที่ไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนด วันไถ่ถอนตราสารหนี้จะเป็นวันเดียวกับวันครบกำหนดอายุ

Repo
ธุรกรรมซื้อคืน หรือการประกอบธุรกิจซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต

Repo Rate 
อัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมซื้อคืน โดยทั่วไปเงื่อนไขในการกำหนดจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาและหลักทรัพย์ ระยะเวลาการทำธุรกรรม ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน

Right สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม

Risk
ความเสี่ยงอันเนื่องจากการลงทุน ซึ่งในตลาดตราสารหนี้จะได้แก่
  - Counter Party Risk ความเสี่ยงจากการบิดพลิ้วของคู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  - Default Risk ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ตามที่กำหนด
  - Interest Rate Risk ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา ดอกเบี้ยในตลาด
  - Reinvestment Risk ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง
ทำให้ผู้ถือตราสารหนี้นำเงินที่ได้รับจากดอกเบี้ยหรือเงินต้นไปลงทุนต่อในอัตราผลตอบแทนที่ลดลง   

 
อักษร S   

Scrip less System
ระบบไร้ใบหุ้น เป็นวิธีการระบุความีอยู่ในการครอบครองซึ่งหลักทรัพย์ โดยการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์โดยมิต้องมีใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์ที่เป็นกายภาพ ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในการช่วยลดความสูญหาย การถูกทำลาย และการปลอมแปลงของใบหุ้น นอกจากนี้ยังสะดวกต่อการมอบหลักทรัพย์หลังการซื้อขาย โดยไม่ต้องมีการส่งมอบหรือมอบใบหุ้นจริง เพียงแต่เป็นการโอนและรับโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับทางบัญชีเท่านั้น สำหรับประเทศไทย ระบบไร้ใบหุ้นมีการพัฒนาและให้บริการโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

Secondary Market
ตลาดรองตราสารหนี้ เป็นแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายเปลี่ยนมือความเป็นเจ้าของตราสารหนี้ที่ได้ผ่านการซื้อในตลาดแรกมาแล้ว  

State Agency Bond / State Owned Enterprise Bond
คือคราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย (state agency bond) หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ (state owned enterprise) เช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การขนส่งมวลชน เป็นต้น โดยที่องค์กรผู้ออกตราสารหนี้จะมีหน้าที่ในการชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่กำหนดไว้ 

Structure Note
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หุ้นกู้อนุพันธ์ เป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่อัตรผลตอบแทน หรือมูลค่าเงินต้นไปอิงหรือเชื่อมโยงกับสิ่งอื่น เช่น ดัชนีต่างๆ ตลอดจนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หรือลูกหนี้ต่างๆ

Securitized Bond   
ตราสารหนี้ที่เกิดจากกระบวนการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยการจ่ายดอกเบี้ยจะมาจากกระแสเงินสดที่ได้จากตัวสินทรัพย์ที่นำมาแปลงนั้น

Securities Investor Protection Fund (SIPF)
กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์

Securitization
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

SET50 Index Futures
สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50

SET50 Index Options
ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนี SET50

Settlement Date
วันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

Short-term Debenture
หุ้นกู้ระยะสั้น ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ หุ้นกู้ที่มีกำหนดเวลาชำระคืนไม่เกิน 270 วัน แต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มีการจัดให้มีผู้แทนถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.17/2540 ลงวันที่ 18 เมษายน 2540)

Short Sell
การขายชอร์ต หมายถึงการขายหุ้นโดยยังไม่มีหุ้นอยู่ในครอบครอง โดยที่บริษัทหลักทรัพย์จะให้ยืมหุ้นตัวนั้นแก่นักลงทุนเพื่อนำไปขายก่อน หลังจากนั้นผู้ขายหุ้นแบบ Short Sale จะต้องทำการซื้อหุ้นตัวนั้นส่งคืนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้ที่ทำ Short Sale คือผู้ที่คาดว่าหุ้นตัวนั้นจะมีราคาลดลงในเวลาอันสั้น

Subordinated Debenture
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ คือหุ้นกู้ประเภทที่ผู้ถือมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินภายหลังเจ้าหนี้ทั่วไปและภายหลังหุ้นกู้ชนิดอื่น ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นล้มละลาย

Suspension (SP)
การห้ามซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว

อักษร T   

Takeover การครอบงำกิจการ

Technical Analysis การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิค

Tender Offer การทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป

Term/Life/Tenor อายุของตราสารหนี้

Time to Maturity  ระยะเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันครบกำหนดอายุของตราสารหนี้

Transferable Subscription Rights (TSR) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

Treasury Bill
ตั๋วเงินคลัง คือตราสารหนี้ทางการเงินระยะสั้นไม่เกิน 12 เดือนที่ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกจำหน่ายโดยวิธีประมูล โดยผู้ที่ชนะการประมูลชำระเงินในราคาส่วนลด (discuont) จากราคาที่ตราไว้ เมื่อถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ผู้ถือตั๋วเงินคลังจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนตามราคาที่ตราไว้

Treasury Stock หุ้นทุนซื้อคืน

Turnover Ratio อัตราการหมุนเวียนการซื้อขาย
   
อักษร U   

Underwriter
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเสนอขายหลักทรัพย์ ได้แก่ การจัดทำหนังสือชี้ชวน การรับเงินจองหุ้น การจัดสรรหุ้นแก่ผู้จอง และประกันการจำหน่ายเป็นต้นผู้ทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

Unit Trust หน่วยลงทุน

Unsecured Bond หุ้นกู้ไม่มีประกัน คือ หุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้มิได้จัดให้มีหลักประกันเพื่อการชำระหนี้
   
อักษร W   

Warrant ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์  
    
อักษร Y 

Yield Curve เส้นที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทน (Yield) กับอายุคงเหลือ (TTM) ของตราสารหนี้

Yield to Maturity (YTM) อัตราผลตอบแทนจนกระทั่งครบกำหนดไถ่ถอนของตราสารหนี้ คืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับ ถ้าหากถือตราสารหนี้ไว้จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

อักษร Z

Zero-coupon Bond
ตราสารหนี้ที่กำหนดให้ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ในช่วงอายุของตราสาร โดยทั่วไป จะออกจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้    

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2009 by Thaibond.com