ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยธนาคาร
 
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ออมทรัพย์ ประจำ 3 เดือน ประจำ 6 เดือน ประจำ 12 เดือน ประจำ 24 เดือน ประจำ 36 เดือน MRR MOR MLR
ธ. กรุงศรีอยุธยา จก.  0.3000  0.9000  1.1500  1.3500  1.5000  1.7000  7.2000  7.2000  6.6000 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  16 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60  16 ส.ค. 60  22 พ.ค. 60  22 พ.ค. 60  22 พ.ค. 60 
ธ. กรุงเทพ จก.  0.5000  1.0000  1.2500  1.5000  1.7500  1.7500  7.1250  7.1250  6.2500 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  26 มิ.ย. 60  26 มิ.ย. 60  26 มิ.ย. 60  26 มิ.ย. 60  26 มิ.ย. 60  26 มิ.ย. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60 
ธ. ออมสิน  1.0000  2.2500  2.5000  2.9000      8.0000  7.5000  7.2500 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  15 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54      15 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54  15 ก.ย. 54 
ธ. กสิกรไทย จก.  0.5000  0.9000  1.1500  1.3000  1.4500  1.6000  7.1200  7.1200  6.2500 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  6 ก.ค. 60  6 ก.ค. 60  6 ก.ค. 60  6 ก.ค. 60  6 ก.ค. 60  6 ก.ค. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60 
ธ. กรุงไทย จก.  0.5000  0.9000  1.1500  1.3000  1.4500  1.6000  7.1200  7.1200  6.2750 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  25 ก.ค. 60  25 ก.ค. 60  25 ก.ค. 60  25 ก.ค. 60  25 ก.ค. 60  25 ก.ค. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60  16 พ.ค. 60 
ธ. ไทยพาณิชย์ จก.  0.5000  0.9000  1.1500  1.4000  1.4500  1.6000  7.3700  6.8700  6.0250 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  17 พ.ค. 60  17 พ.ค. 60  17 พ.ค. 60  17 พ.ค. 60  17 พ.ค. 60  17 พ.ค. 60  2 มิ.ย. 60  2 มิ.ย. 60  1 มิ.ย. 60 
ธ. ทหารไทย จก.  0.1250  0.6500  0.6500  0.7500  1.0000  1.0000  7.2750  7.6750  6.7750 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  12 ก.ค. 60  12 ก.ค. 60  12 ก.ค. 60  12 ก.ค. 60  12 ก.ค. 60  12 ก.ค. 60  17 ส.ค. 60  17 ส.ค. 60  17 ส.ค. 60 
ธ. ยูโอบี จก.  0.2500  0.8000  1.0500  1.3000  1.4500  1.5500  7.7500  7.7000  7.1500 
เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่  24 ก.ค. 60  24 ก.ค. 60  24 ก.ค. 60  24 ก.ค. 60  24 ก.ค. 60  24 ก.ค. 60  24 พ.ค. 60  24 พ.ค. 60  24 พ.ค. 60 
 
 
หมายเหตุ
  1. MRR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR)
  2. MOR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR)
  3. MLR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)
  4. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภท เป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับวงเงินขั้นต่ำสุดที่แต่ละธนาคารกำหนด หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามไปยังธนาคารโดยตรง
  6. ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารข้างต้น เป็นการรวบรวมจากธนาคารต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นข้อมูลให้นักลงทุนเท่านั้น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของการนำเสนออัตราดอกเบี้ยข้างต้น
 
 
 
Thaibond.com

เกี่ยวกับเรา

รู้จักตราสารหนี้

เริ่มลงทุน

ความเสี่ยงจากการลงทุน

คำนวณราคา

เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุน

FAQs

โปรแกรมคำนวณราคาตราสารหนี้รายตัว

โปรแกรมคำนวณอัตราผลตอบแทนการลงทุน (แบบ IRR)

ค้นหาตราสารหนี้

Thaibond Quiz

 

Bond Blog

คำศัพท์น่ารู้

เอกสารเผยแพร่

 

 
Copyright © 2009 by Thaibond.com